window.ga=window.ga||function(){(ga.q=ga.q||[]).push(arguments)};ga.l=+new Date; ga('create', 'UA-16084262-1', 'auto'); ga('require', 'GTM-M2BXSQ5'); ga('set', 'forceSSL', true); ga('set', 'anonymizeIp', true); ga('require', 'displayfeatures'); ga('require', 'cleanUrlTracker'); ga('require', 'outboundLinkTracker'); ga('require', 'ec'); ga('send', 'pageview'); ga('set', 'nonInteraction', true); setTimeout("ga('send', 'event', 'read', '20 seconds')", 20000); Lutz Pumpen | Terms of Business (AGB)
PREIS ANFRAGEN

Mit * gekennzeichnete Felder sind Pflichtfelder.
Lutz Pompen Nederland B.V. | Nederland
Familiebedrijf sinds 1954
info@lutzpompen.nl
0180 49 75 11

Algemene voorwaarden (AV)

Algemene leverings- en verkoopvoorwaarden (Status juni 2017)

1. algemene informatie

1.1 (Toepassingsgebied) Deze Algemene Voorwaarden ("AV") zijn alleen bedoeld voor gebruik in zakelijke transacties met ondernemers.

1.2 (Tegenstrijdige voorwaarden, schriftelijke vorm, nevenafspraken) Deze AV zijn van toepassing op het contract; andere voorwaarden worden geen onderdeel van het contract, ook niet als wij daartegen niet uitdrukkelijk bezwaar maken. De klant kan zich alleen beroepen op aanvullende afspraken die voor en bij het sluiten van het contract zijn gemaakt, als deze onmiddellijk schriftelijk worden bevestigd.

1.3 (Montagevoorwaarden) Onze "Montagevoorwaarden" gelden naast deze Algemene Bedrijfsvoorwaarden voor de overeengekomen montage en/of ingebruikname van contractuele producten, voor het overeengekomen onderhoud (service) van contractuele producten en/of voor overeengekomen serviceopdrachten (bijv. reparatie van contractuele producten) buiten onze fabriek (hierna ook gezamenlijk aangeduid als "Montage").

1.4 (Onder voorbehoud van wijziging, gegevensverzameling) Onze aanbiedingen zijn onder voorbehoud; wij behouden ons het recht voor om technische verbeteringen aan onze producten aan te brengen. We kunnen de gegevens die belangrijk zijn voor de uitvoering van het contract opslaan op EDP.

1.5 (Verrekening, retentie) De klant kan alleen verrekenen met vorderingen die onbetwist zijn of wettelijk zijn vastgesteld of die het verweer tegen niet-nakoming van de overeenkomst rechtvaardigen (§ 320 BGB).

1.6 (Plaats van uitvoering, bevoegde rechtbank, rechtskeuze) De plaats van uitvoering is onze fabriek in Wertheim, in geval van overeengekomen assemblages de plaats van montage. Voor onze zaken met klanten die geen algemeen bevoegde rechtbank in Duitsland hebben, met handelaars en met publiekrechtelijke rechtspersonen of speciale fondsen is de bevoegde rechtbank de rechtbank in Wertheim/Mosbach, die verantwoordelijk is voor onze maatschappelijke zetel. Wij hebben echter ook het recht om in beroep te gaan bij de rechtbank die verantwoordelijk is voor de vestigingsplaats van de klant. Het Duitse recht is van toepassing, met uitzondering van het VN-Verdrag inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken (CISG).

2. risico, verzendkosten

2.1 Het risico gaat over op de klant op het moment dat de geleverde goederen onze fabriek verlaten, zelfs als wij de verantwoordelijkheid voor de verzending, export of installatie op ons nemen.

2.2 De klant draagt de kosten van vervoer, verpakking en verzekering , alsmede de douanerechten.

3. leveringstermijnen, vertraging, schade door vertraging

3.1 Leveringstermijnen zijn af fabriek. Ze beginnen pas te lopen na opheldering van de technische vragen die nog openstaan bij het sluiten van het contract, na ontvangst van door de klant aan te schaffen documenten zoals tekeningen en goedkeuringen en/of na te verrichten aanbetalingen en productievrijgaves.

3.2 Overmacht, alsmede stakingen of uitsluitingen waarvoor wij niet verantwoordelijk zijn, verlengen de leveringstermijnen met de daardoor veroorzaakte vertraging. Dit geldt ook in het geval van

a) van tekortkomingen in de levering waarvoor wij niet verantwoordelijk zijn en/of
b) van een voortijdige en onjuiste levering van voorlopige producten en/of
c) van leveringsbelemmeringen (leveringsvertragingen of -verboden) als gevolg van nationale of internationale (export)voorschriften, als  gevolg van embargo's of andere sancties, in het bijzonder die van de EG en de VS, officiële goedkeuringsvereisten of bestellingen (bijv. uitvoerbeperkingen als gevolg van buitenlands handelsrecht) en/of
d) van aanvullende of gewijzigde diensten die door de klant worden gevraagd.


Wij zullen de klant onmiddellijk op de hoogte brengen van eventuele belemmeringen voor de levering.

3.3 In ieder geval vereist onze tekortkoming in de levering een aanmaning van de klant met een passende respijtperiode.

3.4 In geval van vertragingsschade is onze aansprakelijkheid voor schade naast de prestatie beperkt tot 5% en voor schade in plaats van de prestatie tot 10% van de waarde van onze levering/dienst. Deze beperking is niet van toepassing in geval van opzet, grove nalatigheid en/of letsel aan leven, lichaam of gezondheid.

3.5 De bepalingen van dit hoofdstuk zijn van overeenkomstige toepassing op de assemblagetermijnen. Een installatieperiode gaat pas in wanneer de klant heeft voldaan aan zijn verplichtingen om materialen voor te bereiden en te leveren (in overeenstemming met de "Installatievoorwaarden").

4. prijzen, betalingsvoorwaarden, veiligheid

4.1 Onze prijzen zijn exclusief de wettelijke btw en zijn af fabriek. Indien er meer dan 4 maanden verstrijken tussen het sluiten van de overeenkomst en de levering, kunnen wij naar eigen goeddunken een redelijke prijsverhoging conform § 315 BGB (Duits Burgerlijk Wetboek) eisen, die overeenkomt met onze kostenverhoging tot aan de levering.

4.2 Facturen zijn - onder voorbehoud van een speciale schriftelijke overeenkomst - onmiddellijk en zonder aftrek te betalen. Wij aanvaarden enkel wissels en cheques op basis van prestaties en op kosten van de klant.

4.3 In geval van te late betaling en/of gerechtvaardigde twijfels over de kredietwaardigheid van de klant, kunnen wij elke afzonderlijke levering afhankelijk maken van vooruitbetaling of het stellen van een zekerheid ten bedrage van de factuur.

5. eigendomsvoorbehoud, overdracht vooraf

5.1 De geleverde goederen blijven ons eigendom totdat ze volledig en zonder beperkingen zijn betaald. Indien wij verdere vorderingen op de klant hebben uit hoofde van de zakelijke relatie, blijft het eigendomsvoorbehoud van kracht tot aan de betaling ervan.

5.2 Gedurende het bestaan van het eigendomsvoorbehoud is het de klant verboden om de voorbehouden goederen te verpanden of tot zekerheid over te dragen. De klant mag de onder het eigendomsvoorbehoud vallende goederen slechts in het kader van de normale bedrijfsuitoefening doorverkopen en alleen onder de voorwaarde dat de eigendom niet op zijn koper wordt overgedragen voordat de koper volledig aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan. De klant mag de onder het eigendomsvoorbehoud vallende goederen niet combineren met andere zaken waarop rechten van derden rusten.

5.3 Indien de onder het eigendomsvoorbehoud vallende goederen door de combinatie met roerende zaken deel gaan uitmaken van een nieuwe roerende zaak, worden wij direct proportioneel mede-eigenaar van deze nieuwe roerende zaak, ook als deze als hoofdzaak moet worden beschouwd. Ons mede-eigendomsquotum is gebaseerd op de verhouding tussen de factuurwaarde van de gereserveerde goederen en de waarde van het nieuwe object op het moment van de combinatie.

5.4 De klant draagt de vorderingen op zijn klanten of op derden die voortvloeien uit de verkoop van onder het eigendomsvoorbehoud vallende goederen (artikel 5.2) en/of nieuw ontstane zaken (artikel 5.3) bij voorbaat aan ons over als zekerheid voor het bedrag van onze factuur voor de onder het eigendomsvoorbehoud vallende goederen. Zolang de klant niet in gebreke is met de betaling van de onder het eigendomsvoorbehoud vallende goederen, kan hij de overgedragen vorderingen in het kader van de normale bedrijfsuitoefening innen. Hij mag de opbrengst echter alleen gebruiken om ons te betalen voor de gereserveerde goederen. 

5.5 Op verzoek van de klant zullen wij zekerheden naar onze keuze vrijgeven indien de waarde van de zekerheden meer dan 20%  hoger is dan de waarde van de te beveiligen openstaande vorderingen.

5.6 Bij toerekenbare schending van wezenlijke contractuele verplichtingen door de klant, in het bijzonder bij betalingsverzuim, zijn wij gerechtigd de voorbehouden goederen na aanmaning terug te nemen en is de klant verplicht deze af te staan. De eis tot teruggave van de voorbehouden goederen houdt geen herroeping van de overeenkomst in, tenzij dit uitdrukkelijk wordt verklaard.

5.7 Om onze rechten te bepalen, kunnen wij het bedrijf en de opslagruimte van de klant betreden. Wij kunnen alle documenten/boeken van de klant met betrekking tot de gereserveerde goederen laten inspecteren door een persoon die gebonden is aan het beroepsgeheim.

6. aansprakelijkheid voor materiële gebreken

6.1 Wij zijn ervoor verantwoordelijk dat de door ons geleverde goederen op het moment van de risico-overdracht vrij zijn van gebreken. Onbeduidende afwijkingen van de overeengekomen kwaliteit of onbeduidende beperkingen van de bruikbaarheid zijn echter irrelevant. De verschuldigde kwaliteit, duurzaamheid en het gebruik van de door ons geleverde goederen zijn uitsluitend gebaseerd op de schriftelijk overeengekomen specificatie, productbeschrijving en/of gebruiksaanwijzing. Alle verdere informatie, met name in voorbesprekingen, reclame en/of industrienormen waarnaar wordt verwezen, wordt slechts deel van het contract indien deze uitdrukkelijk schriftelijk is opgenomen.

6.2 Indien de klant de geleverde goederen voor andere dan de overeengekomen doeleinden wenst te gebruiken, dient hij op eigen verantwoordelijkheid de geschiktheid en/of de toelaatbaarheid hiervan zorgvuldig te controleren. Wij sluiten aansprakelijkheid uit voor elk gebruik dat niet uitdrukkelijk schriftelijk door ons is bevestigd.

6.3 De klant dient de geleverde goederen onmiddellijk na ontvangst zorgvuldig te controleren - ook met betrekking tot de productveiligheid - en ons onverwijld schriftelijk op de hoogte te stellen van zichtbare gebreken; verborgen gebreken dienen onmiddellijk na de ontdekking ervan te worden gemeld. De klant moet transportschade onmiddellijk aan de drager melden. In geval van niet-naleving van de verplichting tot inspectie en kennisgeving van gebreken, zijn claims voor gebreken door de klant uitgesloten.

6.4 Onze aansprakelijkheid voor gebreken is over het algemeen beperkt tot latere prestaties. De latere uitvoering is, naar onze keuze, ofwel de verwijdering van gebreken ofwel de levering van goederen die vrij zijn van gebreken. In geval van weigering, onmogelijkheid of mislukking van de latere uitvoering heeft de klant het recht om de koopprijs te verminderen of - tenzij het een bouwkundige dienst betreft - zich naar eigen goeddunken terug te trekken uit het contract.

6.5 De klant draagt de eventuele hogere kosten voor latere prestaties die ontstaan doordat de geleverde goederen na levering naar een andere dan de overeengekomen plaats van prestatie zijn  gebracht.

6.6 Wij zijn niet aansprakelijk voor de gevolgen van onjuiste behandeling, gebruik, onderhoud en bediening van de geleverde goederen door de klant of zijn assistenten, noch voor normale slijtage. Dit geldt in het bijzonder ook voor de gevolgen van thermische, chemische, elektrochemische of elektrische invloeden, evenals voor overtredingen van onze gebruiksaanwijzing. Hetzelfde geldt als de gebreken te wijten zijn aan interventies of instructies van de klant die niet door ons zijn bevestigd.

6.7 Indien de klant de geleverde goederen gebruikt met milieuschadelijke, giftige, radioactieve of anderszins schadelijke of gevaarlijke stoffen, dient hij ons hiervan op de hoogte te stellen voordat hij deze retourneert. Bovendien is de klant verplicht de geleverde goederen te reinigen. Wij kunnen de klant de nodige kosten aanrekenen voor de decontaminatie en de verwijdering van de materialen.

6.8 Onze aansprakelijkheid en de persoonlijke aansprakelijkheid van onze organen, medewerkers en/of agenten voor lichte nalatigheid is uitgesloten, behalve in het geval van claims die voortkomen uit letsel aan leven, lichaam en gezondheid, uit de wet op de productaansprakelijkheid en uit schuldige schending van essentiële contractuele verplichtingen. Bovendien is onze aansprakelijkheid voor licht nalatige schending van essentiële contractuele verplichtingen beperkt tot de typisch optredende schade die door ons bij het sluiten van het contract kan worden voorzien.

6.9 Garantieclaims verjaren 12 maanden na levering van de goederen. Dit geldt niet wanneer wettelijk langere termijnen zijn voorgeschreven overeenkomstig §§ 438 lid 1 nr. 2 (gebouwen en zaken voor gebouwen), 479 lid 1 (recht van regres) en 634 a lid 1 nr. 2 (gebreken aan het gebouw) van het Duits Burgerlijk Wetboek (BGB), alsmede in het geval van claims die voortkomen uit letsel aan leven, lichaam of gezondheid, een opzettelijke of grove nalatige plichtsverzuim of in het geval van het bedrieglijk verzwijgen van een gebrek.

6.10 In geval van grove nalatigheid en ongerechtvaardigde melding van gebreken kunnen wij van de klant een redelijke vergoeding eisen voor de door ons gemaakte inspectie- en/of bijkomende prestatiekosten.

7. gebreken van de titel, vrijstelling

7.1 Wij zijn alleen aansprakelijk om ervoor te zorgen dat de klant onze leveringsgoederen kan verkrijgen en gebruiken zonder inbreuk te maken op de eigendomsrechten van derden op het grondgebied van de FRG en de EG.

7.2 Aanspraken van de klant op grond van eigendomsgebreken tegen ons zijn uitgesloten in het geval van inbreuken op industriële eigendomsrechten van derden door goederen die wij leveren volgens de specificaties van de klant met betrekking tot constructies, ontwerpen, monsters en vormen, export van de door ons geleverde goederen door de klant naar derde landen, alsmede vormen van gebruik van de geleverde goederen die niet met ons zijn overeengekomen.

7.3 Indien wij verantwoordelijk zijn voor een eigendomsgebrek, zullen wij naar eigen goeddunken een licentie voor de betreffende onderdelen verkrijgen of deze vervangen door onderdelen die niet onderhevig zijn aan industriële eigendomsrechten. Mocht dit om juridische of technische redenen onmogelijk zijn of om redelijke economische redenen onredelijk, dan zullen wij de betreffende onderdelen, apparaten of delen van apparaten tegen vergoeding van de aankoopprijs terugnemen.

7.4 De verjaringstermijn van de vorderingen van de klant wegens eigendomsgebreken wordt beheerst door artikel 6.9.

7.5 De klant mag de door ons geleverde goederen niet wijzigen, verbinden of combineren met andere voorwerpen of op een andere manier gebruiken als dit inbreuk zou kunnen maken op de eigendomsrechten van derden. In geval van schuld vrijwaart de klant ons voor alle aanspraken die derden tegen ons kunnen doen gelden op grond van inbreuken op industriële eigendomsrechten wegens gebruik door de klant in de zin van zin 1 en vergoedt hij ons de kosten die wij als gevolg daarvan hebben gemaakt.

7.6 Indien wij goederen leveren volgens de door de klant gespecificeerde ontwerpen, is de klant in geval van schuld jegens ons aansprakelijk om ervoor te zorgen dat er geen inbreuk wordt gemaakt op industriële eigendomsrechten en andere rechten van derden door de productie en levering ervan. In geval van schuld zal hij ons alle schade vergoeden die het gevolg is van dergelijke schendingen van rechten.

8. reserveonderdelen

Indien er sprake is van een verplichting van onze kant om reserveonderdelen beschikbaar te houden, is dit beperkt tot een periode van 5 jaar na levering. Onze respectievelijke catalogusprijzen gelden voor reserveonderdelen.

9. verwijdering

Wij bieden onze klanten aan om onze oude apparaten die onder de wet op de elektrische en elektronische apparatuur vallen en die na 13 augustus 2005 in omloop zijn gebracht, binnen Duitsland gratis terug te nemen en de recycling/verwijdering over te nemen. Indien de klant de verwijdering niet door ons laat uitvoeren, neemt hij de verplichting tot verwijdering overeenkomstig de wettelijke bepalingen op eigen kosten op zich en ontslaat hij ons van de verplichting van de fabrikant om de apparatuur en eventuele daarmee samenhangende vorderingen van derden terug te nemen.

10. industriële eigendomsrechten, vertrouwelijkheid

10.1 Wij behouden ons het eigendom en alle industriële eigendomsrechten en auteursrechten op onze ontwerpen, monsters, illustraties, foto's, technische documenten, kostenramingen of offertes voor, zelfs als de klant de kosten voor de ontwerpen enz. op zich heeft genomen. Dit geldt ook voor de digitale transmissie. De klant mag de constructies e.d. alleen gebruiken op de met ons overeengekomen wijze. Hij mag de geleverde goederen niet zelf produceren of door derden laten produceren zonder onze schriftelijke toestemming.

10.2 De klant zal alle uit de zakelijke relatie met ons verkregen kennis die niet openbaar is, voor derden geheimhouden.