PREIS ANFRAGEN

Mit * gekennzeichnete Felder sind Pflichtfelder.
Lutz Pompen Nederland B.V. | Nederland
Familiebedrijf sinds 1954
info@lutzpompen.nl
0180 49 75 11

Algemene voorwaarden (AV)

Leveringsvoorwaarden Lutz Pompen Nederland B.V.

1. Definities
1.1 Termen met een hoofdletter in deze leveringsvoorwaarden hebben de volgende betekenis:
1.2 “Lutz”: de besloten vennootschap Lutz Pompen Nederland B.V.;
1.3 “Gegevens”: de door Lutz aan de Klant als onderdeel van de dienstverlening al dan niet elektronisch beschikbaar gestelde gegevens en informatie en alle overige al dan niet bewerkte en in gestructureerde vorm beschikbaar gestelde gegevens;
1.4 “Goederen”: alle artikelen geleverd of te leveren door Lutz aan de Klant bij de uitvoering van een Overeenkomst;
1.5 “Klant”: elke persoon of entiteit die een Overeenkomst met Lutz sluit;
1.6 “Leveringsvoorwaarden”: de onderhavige algemene leveringsvoorwaarden;
1.7 “Overeenkomst”: een overeenkomst tussen Lutz en de Klant met betrekking tot de verkoop van Goederen en/of Diensten door Lutz, aangegaan.

2. Algemeen
2.1 Op Overeenkomsten tussen opdrachtgever en de besloten vennootschap Lutz Pompen Nederland  B.V., hierna te noemen Lutz, zijn geen andere voorwaarden van toepassing dan hier vermeld. ook wanneer deze niet uitdrukkelijk door ons van de hand gewezen zijn.

3. 3. Leveringen en leveringstermijn

3.1 Levering van Goederen in Nederland met een netto orderwaarde van minimaal 250,- Euro geschiedt DAP (Incoterms 2020) tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders bepaald.

3.2 Voor levering van Goederen met een lagere netto orderwaarde van 250,- Euro worden kosten doorberekend als dekking van de handelings-, verpakkings- en verzendkosten.

3.3 Voor de levering van complete systemen en of volumineuze vaten worden de speciale verpakkings- en verzendkosten doorberekend.

3.4 Leveringstermijn begint bij aanvaarding van de opdracht mits alle gegevens eenduidig bekend gemaakt zijn en eindigt bij verzending door ons. Overeenkomsten aangaande levertijden, garanties en overige verplichtingen welke gemaakt zijn met Lutz, zijn slechts dan geldig indien deze schriftelijk door Lutz zijn bevestigd.

3.5 De opgegeven levertijden geschieden zo nauwkeurig mogelijk, echter bij benadering. De niet nakoming door Lutz van een leveringsdatum of leveringstermijn vormt geen tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst.

3.6 Overmachtsituaties, productieverstoringen, stakingen, tekort aan ruwe materialen en brandstoffen, vertraging door onderaannemers welke niet onder de controle van Lutz staan, additionele en veranderde werkzaamheden welke verlenging van de levertijd geven het recht om te onthouden van levering als deze onmogelijk wordt.

4. Prijzen, betaling.

4.1 Prijzen gelden per stuk exclusief BTW en andere heffingen. Exclusief eventuele kosten voor niet standaardverpakkingen.

4.2 Facturen dienen betaald te worden binnen 30 dagen na factuurdatum of binnen 10 dagen met aftrek van 2%. Indien er twijfel bestaat over de kredietwaardigheid van de opdrachtgever mag om contante betaling worden verzocht.

4.3 Indien er belangrijke prijswijzigingen zullen moeten worden doorgevoerd in de duur van het contract tot uitlevering zullen deze in overleg worden doorberekend, de opdrachtgever heeft dan het recht om deze order te annuleren.

5. Inspectie en retournering

5.1 Indien Lutz zich ertoe verbonden heeft de expeditie c.q. transport van de Goederen te regelen, dient de Klant de Goederen te onderzoeken optransportschade en dient hij onmiddellijk na aankomst op de overeengekomen bestemming zich ervan te vergewissen dat de juiste hoeveelheid Goederen is geleverd. Indien transportschade of een afwijking van het geleverde aantal Goederen ten opzichte van de bestelde hoeveelheid Goederen wordt vastgesteld, dient de Klant een gedetailleerde beschrijving daarvan te geven op het vervoersdocument dat na ontvangst van de Goederen moet worden ondertekend.

Het melden van schades, non-conformiteiten of tekortkomingen ontslaat de Klant niet van zijn betalingsverplichtingen voor de Goederen.

5.2 Retourneringen worden door Lutz alleen geaccepteerd mits:
(a) Lutz de retournering vooraf schriftelijk heeft goedgekeurd;
(b) de Goederen voorraad- of standaardgoederen zijn;
(c) de levering niet langer dan zes (6) weken geleden heeft plaatsgevonden;
(d) de Goederen ongebruikt en onbeschadigd zijn; en
(e) de Goederen in de originele verpakking zitten.

5.3 Indien er overeenstemming wordt bereikt over het terugnemen van door ons geleverde Goederen, zal hiervoor een 20% van het originele factuurbedrag worden ingehouden als terugnamekosten.

6. Eigendomsvoorbehoud.

6.1 Bij aflevering zal de eigendom overgaan op de opdrachtgever indien volledig voldaan is aan de betalingsverplichting ten gevolge van de onderhavige overeenkomst en de daaruit voortvloeiende verplichtingen. Vooruitlopend op de betaling is het slechts toegestaan om de artikelen te installeren voor tijdelijke toepassing en niet ter beschikking gesteld worden aan een derde partij.

6.2 Verwerking van de Goederen zal niet aan Lutz worden doorberekend. Bij het verliezen van het eigendomsrecht vanwege verbinding met andere Goederen, heeft Lutz recht op het evenredige bedrag van de oorspronkelijk gefactureerde waarde.

6.3 Er mag onder voorbehoud in normaal handelsverkeer alleen worden doorverkocht wanneer aansprakelijkheid op de verkoop niet van te voren verpand of op een andere wijze belast is met tegenvorderingen zodat er geen betalingsvertraging naar Lutz ontstaat.

6.4 Vooruitbetalingen van afnemer van onze opdrachtgever dienen voor ons gereserveerd te worden.

6.5 Indien de opdrachtgever verzuimt aan de gestelde betalingstermijn te voldoen, ook op vorige leveringen, is Lutz gerechtigd om de order te ontbinden en de Goederen vrij te geven voor andere opdrachten. Voorts mag Lutz verbieden om reeds aan laatste geleverde Goederen door te leveren of te verkopen. Eventueel eerder op dezelfde opdracht geleverde artikelen kunnen in overleg geretourneerd worden tegen een geschatte waarde of tegoedverklaring.

7. Garantie, vervanging, onderdelen

7.1 Alleen de schriftelijk door Lutz afgegeven garantieverklaringen zijn bindend. Verklaringen in advertenties, bedieningsinstructies of verwijzingen naar industriële standaarden kunnen niet worden geïnterpreteerd als garantieverklaringen of basis zijn voor speciale verplichtingen. Indien de opdrachtgever de producten voor speciale toepassingen wil inzetten, zal dit proefondervindelijk met in achtneming van de veiligheidsvoorschriften zelf worden getest. Zonder proefneming vooraf is recht op vergoeding uitgesloten.

7.2 Indien er een defect wordt geconstateerd aan de geleverde Goederen waarbij uit inspectie blijkt dat er sprake is van een fabricagefout zullen de benodigde onderdelen of een geheel nieuw product kosteloos ter beschikking worden gesteld. De eventuele technische tekortkomingen of defecten aan de geleverde artikelen dienen binnen 10 dagen na ontvangst aan Lutz gemeld te worden indien de Goederen dan nog niet zijn ingebouwd, gebruikt of doorgeleverd. Melding zal altijd schriftelijk dienen te geschieden.

7.3 Andere claims van schade aan producten van de opdrachtgever op grond van levertijdsoverschrijding, ongeoorloofde behandeling (in het bijzonder productaansprakelijkheid) of andere rechtsgronden (advisering, bedieningsinstructies, onderhoud, contractverplichting of garantietoezegging) bestaan tegen ons slechts alleen bij opzet of grove nalatigheid van onze medewerkers. Schadeloosstelling ervan is gelimiteerd tot hetgeen door de opdrachtgever in het aankoopcontract uitdrukkelijk is vermeld en voor Lutz te voorzien op dat moment.

7.4 Garantie- en schadeclaims worden uitgesloten indien deze gebaseerd zijn op ondeskundige behandeling, onderhoud, bediening of bewerking door de opdrachtgever of derde of door normale slijtage of schade (in het bijzonder bij verslijtdelen of transportschade).

7.5 Aanspraak op garantie van de hierboven genoemde items gelden voor de garantieperiode van de originele opdracht.

7.6 Bij verplichtingen ten aanzien van het leveren van reservedelen, bestaat een periode van vijf jaar na de datum van levering.

7.7 De garantieperiode is 12 maanden. Geldigheid begint bij levering van de producten aan de opdrachtgever. Garantie wordt verleend aan producten welke correct zijn toegepast en geen onderdelen van andere fabricaten zijn gebruikt. De producten zullen franco aan ons geretourneerd worden. Verslijtdelen vallen niet onder de garantiebepalingen.

8. Industriële rechten, geheimhouding.

8.1 Lutz houdt het eigendomsrecht op alle afdrukken, monsters, technische documenten, gereedschappen en aanbiedingen zelfs als de opdrachtgever hiervoor geheel of gedeeltelijk heeft betaald. De opdrachtgever mag deze met instemming van Lutz gebruiken. De onder het contract behorende producten mogen niet zelf of door derden worden vervaardigd zonder schriftelijke toestemming.

8.2 De door Lutz op specificatie van de opdrachtgever gefabriceerde producten zullen, onder verantwoording van opdrachtgever, geen rechten van derden schenden. De schade tengevolge hiervan zal Lutz niet vergoeden.

8.3 Alle informatie welke niet als algemeen is vrijgegeven en voortkomt uit de samenwerking met de opdrachtgever zal geheim gehouden worden en behandeld worden als strikt vertrouwelijk.

9. Aansprakelijkheid

9.1 Lutz is niet aansprakelijk voor enige vorm van indirecte schade, incidentele schade, gevolgschade, immateriële schade of punitieve schade, met inbegrip van maar niet beperkt tot winstderving, omzetderving, dekkingskosten of zaakschade die de Klant in verband met of voortvloeiend uit de Overeenkomst, de Goederen en/of de Diensten stelt te hebben geleden. Het voorgaande geldt ongeacht of Lutz op de hoogte was gesteld van de mogelijkheid van het ontstaan van dergelijke schade.

9.2 Iedere aansprakelijkheid van Lutz voor directe schade is beperkt tot vijftig (50) procent van de aan Lutz betaalde koopprijs voor de aangetaste Goederen of Diensten onder de Overeenkomst in de twaalf (12) maanden voorafgaand aan de gebeurtenis die aanleiding geeft tot de vordering.

9.3 Lutz is niet aansprakelijk voor enige schade die aan derden wordt veroorzaakt als gevolg van gebreken in het ontwerp en de productie van de Goederen en hun onderdelen en /of als gevolg van de uitvoering van de Diensten, tenzij en voor zover vast te stellen in overeenstemming met toepasselijke dwingende wettelijke bepalingen betreffende de aansprakelijkheid voor overlijden, lichamelijk letsel of schade aan persoonlijke eigendommen, die rechtstreeks veroorzaakt wordt door defecte Goederen.

9.4 De Klant zal Lutz volledig vrijwaren en schadeloos stellen tegen alle vorderingen van derden die, om welke reden dan ook, beweren schade te hebben geleden voortvloeiend uit of verband houdend met de Overeenkomst, de Goederen en/of Diensten, tenzij Lutz voor deze schade aansprakelijk is op grond van artikel 8.3.

9.5 Beperkingen van aansprakelijkheid van Lutz zijn slechts niet van toepassing indien de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van Lutz zelf of wanneer aansprakelijkheid niet kan worden uitgesloten of beperkt op grond van toepasselijke dwingende wetgeving.

10. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

10.1 Op alle Overeenkomsten die tussen Lutz en de Klant zijn gesloten (of nog zullen worden gesloten), de algemene (leverings-)relatie tussen de Lutz en de Klant (indien van toepassing), alsmede eventuele vorderingen uit onrechtmatige daad in verband met de Overeenkomst, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing, met uitzondering van het Weens Koopverdrag.

10.2 Lutz en de Klant stemmen onherroepelijk in met de exclusieve bevoegdheid van de bevoegde rechter in Rotterdam in verband met enig geschil of geding voortvloeiend uit of in verband met alle tussen Lutz en de Klant gesloten (of nog te sluiten) Overeenkomsten, de algemene (leverings-)relatie tussen de Lutz en de Klant (indien van toepassing), alsmede eventuele vorderingen uit onrechtmatige daad in verband met de Overeenkomst.