PREIS ANFRAGEN

Mit * gekennzeichnete Felder sind Pflichtfelder.
Lutz Pompen Nederland B.V. | Nederland
Familiebedrijf sinds 1954
info@lutzpompen.nl
0180 49 75 11

Algemene voorwaarden (AV)

Algemene voorwaarden

1. Algemeen
1.1 Op overeenkomsten tussen opdrachtgever en de besloten vennootschap Lutz Pompen Nederland B.V., hierna te noemen Lutz, zijn geen andere voorwaarden van toepassing dan hier vermeld. ook wanneer deze niet uitdrukkelijk door ons van de hand gewezen zijn.
1.2 Alle aanbiedingen worden geheel vrijblijvend gemaakt. Technische verbeteringen zijn voorbehouden. Alle voor de orderafwikkeling belangrijke gegevens zijn opgeslagen in ons computersysteem.
1.3 Opdrachtgever is niet gerechtigd om betalingen of delen ervan achter te houden behalve wanneer er hierover schriftelijk overeenstemming is bereikt met Lutz.
1.4 Plaats van handeling is onze vestiging in Ridderkerk. Alle geschillen zullen worden voorgelegd aan de rechtbank te Rotterdam. Van toepassing is het Nederlands handelsrecht. Indien noodzakelijk kunnen deze algemene voorwaarden zonder vooraankondiging worden gewijzigd.

2. Leveringen, risico, verzendkosten.
2.1 Het risico gaat over op de opdrachtgever zodra de goederen ons bedrijf verlaten ook wanneer Lutz de verzending voor de opdrachtgever uitvoert. Alle opdrachten met een netto orderbedrag boven € 115,- worden franco geleverd. Op orders met een lager goederenbedrag worden kosten doorberekend als dekking van de verpakkings- en verzendkosten. Retournering door de opdrachtgever geschiedt op diens kosten.

3. Levertermijn, vertraging.
3.1 Leveringstermijn begint bij aanvaarding van de opdracht mits alle gegevens eenduidig bekend gemaakt zijn en eindigt bij verzending door ons. Overeenkomsten aangaande levertijden, garanties en overige verplichtingen welke gemaakt zijn met Lutz, zijn slechts dan geldig indien deze schriftelijk door Lutz zijn bevestigd. De opgegeven levertijden geschieden zo nauwkeurig mogelijk, echter bij benadering. Overschrijding van de levertermijn mag oplopen tot twee weken zonder juridische consequenties.
3.2 Overmacht situaties, productieverstoringen, stakingen, tekort aan ruwe materialen en brandstoffen, vertraging door onderaannemers welke niet onder de controle van Lutz staan, additionele en veranderde werkzaamheden welke verlenging van de levertijd geven het recht om te onthouden van levering als deze onmogelijk wordt.
3.3 Lutz kan alleen aansprakelijk gesteld worden voor schade welke veroorzaakt is door medewerkers van Lutz met kwaadwillige opzet. De aansprakelijkheid is gelimiteerd tot de door ons te voorziene schadehoogte.

4. Prijzen, betaling.
4.1 Prijzen gelden af magazijn. Facturen dienen betaald te worden binnen 30 dagen na factuurdatum of binnen 10 dagen met aftrek van 2%. Indien er twijfel bestaat over de kredietwaardigheid van de opdrachtgever mag om contante betaling worden verzocht.
4.2 Indien er belangrijke prijswijzigingen zullen moeten worden doorgevoerd in de duur van het contract tot uitlevering zullen deze in overleg worden doorberekend, de opdrachtgever heeft dan het recht om deze order te annuleren.
4.3 Indien er overeenstemming wordt bereikt over het terugnemen van door ons geleverde goederen, zal hiervoor een 15% van het originele factuurbedrag worden ingehouden als terugnamekosten.

5. Eigendomsvoorbehoud.
5.1 Bij aflevering zal de eigendom overgaan op de opdrachtgever indien volledig voldaan is aan de betalingsverplichting ten gevolge van de onderhavige overeenkomst en de daaruit voortvloeiende verplichtingen. Vooruitlopend op de betaling is het slechts toegestaan om de artikelen te installeren voor tijdelijke toepassing en niet ter beschikking gesteld worden aan een derde partij.
5.2 Verwerking van de goederen zal niet aan Lutz worden doorberekend. Bij het verliezen van het eigendomsrecht vanwege verbinding met andere goederen, heeft Lutz recht op het evenredige bedrag van de oorspronkelijk gefactureerde waarde.
5.3 Er mag onder voorbehoud (sectie 5.1 en 5.2) in normaal handelsverkeer alleen worden doorverkocht wanneer aansprakelijkheid op de verkoop niet van te voren verpand of op een andere wijze belast is met tegenvorderingen zodat er geen betalingsvertraging naar Lutz ontstaat.
5.4 Vooruitbetalingen van afnemer van onze opdrachtgever dienen voor ons gereserveerd te worden.
5.5 Indien de opdrachtgever verzuimt aan de gestelde betalingstermijn te voldoen, ook op vorige leveringen, is Lutz gerechtigd om de order te ontbinden en de goederen vrij te geven voor andere opdrachten. Voorts mag Lutz verbieden om reeds aan laatste geleverde goederen door te leveren of te verkopen. Eventueel eerder op dezelfde opdracht geleverde artikelen kunnen in overleg geretourneerd worden tegen een geschatte waarde of tegoedverklaring.

6. Garantie, vervanging, onderdelen.
6.1 Alleen de schriftelijk door Lutz afgegeven garantieverklaringen zijn bindend. Verklaringen in advertenties, bedieningsinstructies of verwijzingen naar industriële standaarden kunnen niet worden geïnterpreteerd als garantieverklaringen of basis zijn voor speciale verplichtingen. Indien de opdrachtgever de producten voor speciale toepassingen wil inzetten, zal dit proefondervindelijk met in achtneming van de veiligheidsvoorschriften zelf worden getest. Zonder proefneming vooraf is recht op vergoeding uitgesloten.
6.2 Indien er een defect wordt geconstateerd aan de geleverde goederen waarbij uit inspectie blijkt dat er sprake is van een fabricagefout zullen de benodigde onderdelen of een geheel nieuw product kosteloos ter beschikking worden gesteld. Lutz kan verantwoordelijk gesteld worden voor volgschade indien in aankoopovereenkomst duidelijk is aangegeven dat er gevaar bestaat en deze door ons is bevestigd. De eventuele technische tekortkomingen of defecten aan de geleverde artikelen dienen binnen 10 dagen na ontvangst aan Lutz gemeld te worden indien de goederen dan nog niet zijn ingebouwd, gebruikt of doorgeleverd. Melding zal altijd schriftelijk dienen te geschieden.
6.3 Andere claims van schade aan producten van de opdrachtgever op grond van levertijdsoverschrijding, ongeoorloofde behandeling (in het bijzonder productaansprakelijkheid) of andere rechtsgronden (advisering, bedieningsinstructies, onderhoud, contractverplichting of garantietoezegging) bestaan tegen ons slechts alleen bij opzet of grove nalatigheid van onze medewerkers. Schadeloosstelling ervan is gelimiteerd tot hetgeen door de opdrachtgever in het aankoopcontract uitdrukkelijk is vermeld en voor Lutz te voorzien op dat moment.
6.4 Garantie- en schadeclaims worden uitgesloten indien deze gebaseerd zijn op ondeskundige behandeling, onderhoud, bediening of bewerking door de opdrachtgever of derde of door normale slijtage of schade (in het bijzonder bij verslijtdelen of transportschade).
6.5 Aanspraak op garantie van de hierboven genoemde items gelden voor de garantieperiode van de originele opdracht.
6.6 Bij verplichtingen ten aanzien van het leveren van reservedelen, bestaat een periode van vijf jaar na de datum van levering.
6.7 De garantieperiode is 12 maanden. Geldigheid begint bij levering van de producten aan de opdrachtgever. Garantie wordt verleend aan producten welke correct zijn toegepast en geen onderdelen van andere fabrikanten zijn gebruikt. De producten zullen franco aan ons geretourneerd worden. Verslijtdelen vallen niet onder de garantiebepalingen.

7. Industriële rechten, geheimhouding.
7.1 Lutz houdt het eigendomsrecht op alle afdrukken, monsters, technische documenten, gereedschappen en aanbiedingen zelfs als de opdrachtgever hiervoor geheel of gedeeltelijk heeft betaald. De opdrachtgever mag deze met instemming van Lutz gebruiken. De onder het contract behorende producten mogen niet zelf of door derden worden vervaardigd zonder schriftelijke toestemming.
7.2 De door Lutz op specificatie van de opdrachtgever gefabriceerde producten zullen, onder verantwoording van opdrachtgever, geen rechten van derden schenden. De schade ten gevolge hiervan zal Lutz niet vergoeden.
7.3 Alle informatie welke niet als algemeen is vrijgegeven en voortkomt uit de samenwerking met de opdrachtgever zal geheim gehouden worden en behandeld worden als strikt vertrouwelijk.